ติดต่อ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: +662-562-5444, +662-562-5555 ต่อ 646301, 646302, 646303

โทรสาร: +662-940-5627

อีเมล: fscippj@ku.ac.th

facebook: https://www.facebook.com/BOTANY.KU/