สรีรวิทยาและชีววิทยาโมเลกุลพืช

รศ.ดร. วัลลภ อารีรบ

รศ.ดร. ศรีสม สุวรรณวงศ์

รศ.ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร

รศ.ดร. คณพล จุฑามณี

ผศ.ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

ภูมิ พิมพ์ประพันธ์

ดร. มินตา ชัยประสงค์สุข

ดร. ณรงค์ วงศ์กันทรากร

ดร. อรอุษา คำสุข

ดร. จรัสวัน วารกานนท์