เทคโนโลยีชีวภาพพืช

รศ.ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี

ผศ.ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

ผศ.ดร. ณัฎฐา เสนีวาส

ดร. ณรงค์ วงศ์กันทรากร

ดร. มินตา ชัยประสงค์สุข