โครงสร้างและอนุกรมวิธานพืช

รศ.ดร. สรัญญา วัชโรทัย

รศ.ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย

รศ.ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี

ผศ.ดร. ณัฎฐา เสนีวาส

ผศ.ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์

ผศ.ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี

ดร. อรอุษา คำสุข

ดร. Kanin Rungwattana

ดร. พรสวรรค์ สุทธินนท์