อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์

รศ.ดร. วัลลภ อารีรบ

fsciwla@ku.ac.th

รศ.ดร. ศรีสม สุวรรณวงศ์

fscisss@ku.ac.th

รศ.ดร. สรัญญา วัชโรทัย

fscisyv@ku.ac.th

รศ.ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี

fscipsk@ku.ac.th

รศ.ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร

fscistw@ku.ac.th

รศ.ดร. คณพล จุฑามณี

faaskpj@ku.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย

fsciccn@ku.ac.th

ผศ.ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี

fscicps@ku.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. ณัฎฐา เสนีวาส

fscintsv@ku.ac.th

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

fscissw@ku.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา


อาจารย์

รวีวรรณ ตัณฑวณิช

fscirwt@ku.ac.th

ภูมิ พิมพ์ประพันธ์

fscippp@ku.ac.th

ดร. มินตา ชัยประสงค์สุข

fscimtc@ku.ac.th

ดร. ณรงค์ วงศ์กันทรากร

fscinrw@ku.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. อรอุษา คำสุข

fsciosk@ku.ac.th

ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์

fsciepk@ku.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. จรัสวัน วารกานนท์

fscijww@ku.ac.thอาจารย์เกษียณ

ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ

fscillk@ku.ac.th


เจ้าหน้าที่

ประชุมพร จนุบุษย์

fscippj@ku.ac.th

สนมนต์ธญา คงพรม

psdsykp@ku.ac.th

เชาวลี สำราญสุข

fscicwls@ku.ac.th

จำเริญศักดิ์ ปุหิ้น

fscijrsp@ku.ac.th

สุเทพ ปล้องมาก

fscistp@ku.ac.th

รังสรรค์ คชบาง

fscirsk@ku.ac.th