การเรียนการสอนภาคต้น 2563

Blogging Tips LinkedIn Post Header

การจัดการเรียนการสอนภาคต้น 2563
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

updated June 12, 2020

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 18 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ขอแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคต้น 2563 ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้


การจัดการเรียนการสอนบรรยาย
: มีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ

1- ONLINE: เกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด (Google Classroom, Zoom, หรือ Google Meet) โดยอาจจะเป็นการสอนสดหรือให้ดูวิดีโอที่อัดไว้ล่วงหน้า
2- MIXED: ผสมกันระหว่างเรียนออนไลน์และเรียนในห้องเรียนแบบพบกัน
3- IN-PERSON: เรียนในห้องเรียนแบบพบกัน โดยมีการเว้นระยะห่างและตรวจคัดกรอง


การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติ
: มีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ

1- ONLINE: เกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด (Google Classroom, Zoom, หรือ Google Meet) โดยอาจจะเป็นการสอนสดหรือให้ดูวิดีโอสาธิตการทำปฏิบัติการที่อัดไว้ล่วงหน้า
2- MIXED: ผสมกันระหว่างเรียนออนไลน์และเรียนในห้องเรียนแบบพบกัน
3- IN-PERSON: เรียนในห้องเรียนแบบพบกัน โดยมีการเว้นระยะห่างและตรวจคัดกรอง
4- WALK-IN: มีการตั้งตัวอย่างปฏิบัติการไว้ให้นิสิตสามารถเข้ามาดูได้ในเวลาที่ตนเองสะดวก

การจัดการสอบและวัดผล มีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ

1- ONLINE: เกิดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด อาจจะเป็นข้อสอบหรือ assignment การสอบออนไลน์
2- MIXED: ผสมกันระหว่างสอบออนไลน์และในห้องสอบ
3- IN-PERSON: ทำการสอบแบบเว้นระยะห่างในห้องสอบ

หากนิสิตต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่ออาจารย์ผู้ประสานของรายวิชานั้น ๆ ได้ทางอีเมล์

วิชาระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ประสานงาน บรรยาย ปฏิบัติการ การสอบ
01401114 General Botany เฉลิมพล ONLINE WALK-IN ONLINE
01401115 Introductory Botany ณรงค์ IN-PERSON IN-PERSON IN-PERSON
01401341 Principles of Plant Taxonomy เฉลิมพล IN-PERSON IN-PERSON IN-PERSON
01401351 Introductory Plant Physiology จรัสวัน ONLINE WALK-IN ONLINE
01401411 Plant Anatomy อรอุษา MIXED IN-PERSON IN-PERSON
01401413 Morphology of Vascular Plants ฉัตรชัย IN-PERSON IN-PERSON IN-PERSON
01401423 Ferns ฉัตรชัย IN-PERSON IN-PERSON IN-PERSON
01401424 Medicinal Plants สุดสวาสดิ์ MIXED MIXED MIXED
01401431 Plant Microtechniques ประศาสตร์ IN-PERSON IN-PERSON IN-PERSON
01401442 Aquatic Plants ณัฎฐา MIXED MIXED ONLINE
01401443 Orchid Biology เฉลิมพล IN-PERSON IN-PERSON IN-PERSON
01401455 Physio Response Plant Hormones คณพล ONLINE IN-PERSON ONLINE
01401497 Seminar พรสวรรค์ MIXED MIXED
01401499 Botany Project รวีวรรณ ONLINE ONLINE

วิชา Botany Practicum 01401399 จะเปิดให้นิสิตรหัส 60 ได้ลงทะเบียนในภาคปลาย 63 และภาควิชาฯ จะจัดให้มีการฝึกงานทดแทนช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา ภายในปีการศึกษา 2563

วิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้ประสานงาน บรรยาย ปฏิบัติการ การสอบ
01401531 Plant Microtechnique for Research ประศาสตร์ IN-PERSON IN-PERSON IN-PERSON
01401544 Fern & lycophyte Taxonomy ฉัตรชัย IN-PERSON IN-PERSON IN-PERSON
01401554 Stress Physiology of Plant ศรีสม IN-PERSON IN-PERSON
01401565 Phylogenetics and Applications เอกพันธ์ MIXED IN-PERSON ONLINE
01401566 Teaching Experiences in Botany เฉลิมพล IN-PERSON IN-PERSON
01401591 Research Methods in Botany เอกพันธ์ MIXED ONLINE
01401597 Seminar พรสวรรค์ MIXED MIXED
01401598 Special Problem มินตา ONLINE ONLINE
01401599 Thesis ศรีสม ONLINE ONLINE
01441697 Seminar พรสวรรค์ MIXED MIXED
01441698 Special Problem สรัญญา ONLINE ONLINE
01441699 Thesis สรัญญา ONLINE ONLINE