ยินดีต้อนรับ อาจารย์ใหม่ อ.ดร.คณิณ รุ่งวัฒนา

welcome_kanin

 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่ของภาควิชาฯ อ.ดร.คณิณ รุ่งวัฒนา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

อ.ดร.คณิณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna สหพันธรัฐออสเตรีย โดยมีงานวิจัยระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับการใช้โครงสร้างทางกายวิภาคของไม้ (wood anatomy) ในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้น้ำ การปรับตัวและโครงสร้างของไม้ยืนต้นในป่าดิบแล้งและยางพารา

ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.ดร.คณิน จะร่วมปฏิบัติงานสอนและวิจัยในด้านนิเวศสรีรวิทยา (Ecophysiology) กายวิภาคศาสตร์ของไม้ (Wood Anatomy) และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

messageImage_1566344341524

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย ที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย ที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช ปฏิบัติงานสอนที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบหนังสือ เอกสารประกอบการสอน ผลงานวิจัย การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก

 

messageImage_1566344341524

tjurfpag5_2

งานประชุมวิชาการด้านพืชและพันธุศาสตร์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5

tjurfpag5_2

เปิดรับลงทะเบียน (ทั้งนำเสนอและและไม่นำเสนอผลงาน)

ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 เมษายน 2562

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมเข้าประชุมและส่งผลงานใน
“งานประชุมวิชาการด้านพืชและพันธุศาสตร์ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5 (TURFPaG)” และ
“งานประชุมวิชาการด้านพืชและพันธุศาสตร์ระดับเยาวชน ครั้งที่ 2”
ณ อาคารทวีญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://turfpag2.weebly.com

ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/aXo3nNyG7Usque629 หรือที่ด้านล่างนี้

 

 

ยินดรต้อรับ

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ประจำภาควิชา อ.ดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์

ยินดรต้อรับ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับ อ.ดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์ ในฐานะอาจารย์ใหม่ของภาควิชา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

อ.ดร.พรสวรรค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีพ.ศ. 2561 ด้วยหัวข้อวิทยานิพนธ์ “ลักษณะการเจริญระหว่างกระบวนการเกิดแกมีโทไฟต์ในมังคุด (Garcinia mangostana L.) และชนิดพืชที่มีสายสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน (Garcinia celebica L.)”

ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะร่วมปฏิบัติงานสอนและวิจัยในด้านกายวิศาสตร์พืช (Plant Anatomy)  การกำเนิดสัณฐานของพืช (Plant Morphologenesis) และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

49810373_2125616504148414_3948728580447404032_o

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทและเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทและเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 ก.พ. 2562

49810373_2125616504148414_3948728580447404032_o

รายละเอียดการสมัคร ที่เวบไซต์บัณฑิตวิทยาลัย


http://www.grad.ku.ac.th/application/application-f1-2562/

รายละเอียดการสมัครปริญญาโท

รายละเอียดการสมัครปริญญาเอก


รายละเอียดงานวิจัย หลักสูตร:
http://www.botany.sci.ku.ac.th/course/

สอบถามเพิ่มเติม: โทร 02-562-5444 ต่อ 646303

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ฉัตรชัย

ภาพเป็นข่าว

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์: อาจารย์พฤกษศาสตร์ ชวนชมดอกไม้ป่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่วันที่ 4 ต.ค. 2561 หัวข้อ “สีสันธรรมชาติ ก่อนฝนลาฟ้า ดอกไม้ป่า ผลิบานรับหนาว” โดยในบทความมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับดอกไม้ป่าที่สามารถพบได้ในช่วงฤดูกาลปลายฝนต้นหนาว

ภาพเป็นข่าว

ภาพเป็นข่าว1

16835966_1414783948566426_2040671372297916751_o

พฤกษศาสตร์บำเพ็ญ

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์​ 2560 นิสิตปริญญาตรี นิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก อาจารย์และบุคลากรสาย ได้ร่วมมือร่วมใจกันการพัฒนาเรือนเพาะชำและพื้นที่งานวิจัยของภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

16797605_1414551725256315_9036234905112779619_o16835756_1414547198590101_3379424684710812139_o16991542_1414764515235036_3791644821649075107_o16991582_1414500281928126_1878768924964270592_o16991843_1414520631926091_1458479905196218797_o16992161_1414490361929118_5052902425349647370_o16835966_1414783948566426_2040671372297916751_o17016053_1414772435234244_6799572505984800567_o

 

16299583_1384026684975486_3560943926572633244_o

งานเกษียณ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ

คณาจารย์ อาจารย์อาวุโส บุคลากรและนิสิต ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ เนื่องในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุราชการ ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16299583_1384026684975486_3560943926572633244_o16178389_1384019211642900_7968307448639809607_o16178453_1384022751642546_8267310816844823612_o16178709_1383973318314156_4352171439217912285_o16178775_1383922931652528_6175224287211094411_o16178777_1383929004985254_2448232599734303979_o16179233_1384033698308118_5347657112270120736_o16179435_1384031924974962_1191169501817107817_o16299731_1384014671643354_8707391048686114263_o16300089_1383919068319581_155568813309783759_o16300318_1384108398300648_4405848789917394792_o