ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ติดบอร์ด1

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ ที่ได้รัีบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์